Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam


Privacyverklaring Stichting BSW

Privacyverklaring Stichting BSW / verantwoordelijk algemeen directeur / vastgesteld mei 2018

Dit is de privacyverklaring van BSW, waarin BSW aangeeft hoe zij omgaat met het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor de verwerking in administratieve processen. De verklaring is van toepassing op gegevens die worden gebruikt en opgeslagen in geautomatiseerde systemen binnen BSW. Het betreft veelal gegevens van personeel, vrijwilligers, klanten en gebruikers van de website van BSW. BSW verwerkt gegevens conform de AVG.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BSW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen door ons zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

BSW kan persoonsgegevens verwerken indien iemand gebruik maakt van de diensten van BSW en/of omdat deze bij het invullen van een contactformulier op de website aan BSW worden verstrekt.
De gegevens worden door de betrokkenen zelf verstrekt en kunnen afkomstig zijn uit bronsystemen van derden, zoals de gemeente Rotterdam (of van een andere gemeente), de Belastingdienst of het PFZW, incassobureaus of deurwaarders. Tevens kunnen gegevens worden verzameld omdat belangstellenden deze achterlaten op de website teneinde hen op de hoogte te houden van de diverse activiteiten van de BSW. Ook gegevens van vrijwilligers worden door BSW verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ook kunnen in het kader van de werving van personeel gegevens worden verwerkt.
Persoonsgegevens van speeltuinen of leveranciers worden door BSW verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • geslacht;
 • gegevens met betrekking tot de voortgang service die BSW levert en gegevens die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden.

Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

We gebruiken deze gegevens om als maatschappelijke dienstverlener en als werkgever in het kader van onze bedrijfsvoering de daarbij behorende wettelijke verplichtingen te kunnen uitvoeren zoals dit in de wet verankerd is.

Gegevens die betrekking hebben op het personeel van BSW worden onder andere gebruikt voor de behandeling van personeelszaken, het vaststellen van salarisaanspraken, het regelen van aanspraken op uitkeringen in verband met het beƫindigen van een dienstverband, interne accountantscontrole, het afrekenen van subsidies en het versturen van nieuwsbrieven.

Hoe lang bewaart BSW de gegevens?

BSW bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk om onze maatschappelijke doelen te kunnen realiseren, tenzij dit nodig is voor historisch, statistisch of onderzoekdoeleinden of op grond van een wettelijk voorschrift. De bewaartermijnen zijn niet langer dan wettelijk is voorgeschreven.

Delen gegevens met derden

In het geval dat de wet het vereist of indien de betrokkene daarvoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden derden voorzien van persoonlijke gegevens.

Gegevens die niet tot individuele personen herleidbaar zijn, kunnen voor statische en historische doeleinden aan derden worden verstrekt.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Personen die hun gegevens aan BSW hebben verstrekt, kunnen gebruik maken van hun recht om hun persoonsgegevens in te zien. Zij kunnen daartoe een afspraak maken met de eindverantwoordelijke van BSW. De directie zal zo snel mogelijk op het verzoek reageren. Dit binnen maximaal vier weken. Indien men gegevens wenst te laten verwijderen en er geen wettelijke verplichtingen zijn die dit tegenhouden wordt dit onmiddellijk na een ingediend verzoek gedaan.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!